Struktur

STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH

Pendiri :

  1. KH A Baedlowi Syamsuri,Lc.H
  2. KH M Ansyor Syamsuri
  3. K. Abdul Wahab

Ketua Yayasan : KH. Abdurrahman, S.Pd.I
Kepala Madrasah : H. Ahmad Mohdlori, S.Ag, M.S.I

4. Waka.ur Kurikulum : Saefudin, S.SI & Fikri Nadzif, S.Pd
5. Waka.Ur Kesiswaan : S.Ali Wafa, S,Pd.I
6. Waka.Ur Humas : Asmat, S.SI
7. Waka.Ur Sarpras : Priyono Atmojo,ST
8. Kordinator BK : Ali Mas’udi, M,Pd.I & Sujadi, S.Pd
9. Kepala TU : Khoirul Huda